Ordningsregler

Ordningsregler


Antagna av styrelsen 2006-10-02 och fastställda av föreningsstämman.


1 Ansvar för fastigheten


Genom att sköta vår fastighet väl kan vi hålla kostnaderna nere. Om du upptäcker skador inom fastigheten skall du anmäla detta till fastighetsskötaren.


Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för fastighetens yttre underhåll samt för underhållet av de gemensamma lokalerna. Du har ansvar för det inre underhållet i din lägenhet.


2 Andrahandsuthyrning


Lägenheter får inte hyras ut i andra hand utan styrelsens medgivande samt erlagd avgift. En kopia av hyreskontraktet lämnas till styrelsen. Om man hyr ut sin bostadsrätt är det fortfarande bostadsrättshavaren som har det fulla ansvaret för lägenhetens skötsel, avgifter m m.


3 Balkonger


Balkonglådor skall monteras på räckets insida för att förhindra att de ramlar ner och skadar någon. Det är förbjudet att skaka mattor samt kasta skräp och cigarettfimpar från fönster eller balkong. Det är inte tillåtet att använda kol- eller gasolgrillar på balkongerna.


4 Takterrasserna


Att kunna njuta av fint väder på takterrasserna är en fantastisk frihet, men med frihet kommer ansvar. På grund av den stora brandrisken får man inte grilla, röka, eller ha levande ljus på terassena.


Takterrasserna är tillgänglig mellan 10:00 - 22:00 och bokas genom appen som även används för att boka tvättid.


Vi i styrelsen ber er som använder takterrasserna att respektera våra ordningsregler och inte störa grannarna i onödan. Det är inte tillåtet att spela hög musik, och tänk på att ljudnivån inte bör vara högre än normal samtalston under kvällstid. Kom ihåg att det ekar på gården och höga röster och hög musik sprids inte bara till dem som bor i lägenheterna direkt under terrasserna utan även till dem som bor i angränsande fastigheter.


Ifall ni flyttar runt bord och stolar vill vi gärna be er att lyfta dem, eftersom skrapljud hörs väldigt tydligt i lägenheterna under takterasserna.


Det är naturligtvis också självklart att man plockar undan och städar ordentligt efter sig när man haft en fest med vänner på terrassen. Lämna alltså terrassen efter dig i ett sådant skick som du själv vill finna den.


5 Cyklar


Cyklar får inte ställas i trapphus eller entré utan skall stå i cykelställen eller i de egna förråden. Trasiga cyklar och de som sällan används bör inte stå i cykelställen utan istället i de egna förråden.


6 Dörrar


Var noga med att portarna och samtliga dörrar till källare, vind, trapphus och soprum samt fönster i tvättstuga och mangelrum hålls stängda. Detta minskar risken för bland annat inbrott och brand. Bostadsrättshavaren ansvarar själv för att den egna lägenhetsdörren är i gott skick.


Du ordnar själv så att ditt namn finns på din brevbox och tidningshållare. Fastighetsskötaren ser till att ditt namn finns i trapphuset och vid porttelefonen.


7 Förbättringar och inre reparationer


Som bostadsrättshavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant som finns inuti lägenheten. För utförlig information, se stadgarna (Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter).


8 Omfattande ombyggnadsarbeten i bostadsrättslägenhet


Ifall du planerar att göra väsentliga ändringar i din lägenhet så kan styrelsens godkännande krävas. För att att styrelsen skall ge sitt godkännande så måste du som bostadsrättsinnehavare tillhandahålla:


- Bekräftelse från stadsbyggnadskontoret var bärande väggar finns så att dessa inte påverkas av ombyggnationen,

- Bevis på att auktoriserade yrkesmän ska anlitas och att intyg senare lämnas om utfört arbete,

- Kontroll av auktoriserad yrkesman var vattenledningar och ventilationsgångar finns och hur dessa skulle påverkas av ombyggnationen,

- Tillträde till lägenheten för någon av styrelsens medlemmar före och efter ombyggnationen.


Mer omfattande information om ombyggnadsarbeten och renoveringar kan du hitta här.


9 Gemensamhetsutrymmen


I gemensamma utrymmen, således källare, vind, tvättstuga, mangelrum, takterrasser, trapphus och entré får inte privata ägodelar som t ex leksaker, skor, cyklar och barnvagnar förvaras. Det utgör en fara vid brand och gör det svårt att hålla utrymmena rena.


Trappuppgången är inte ett ställe att förvara sopor på, de ska slängas direkt i soprummet. Rökning är förbjuden i de gemensamma utrymmena.


Det är förbjudet att grilla på takterrasserna pga brandrisk.


10 Hemförsäkring


Föreningen har tecknat en bostadsrättsförsäkring för samtliga medlemmar, vilket innebär att man själv inte behöver ha bostadsrättstillägg i den egna hemförsäkringen. Läs mer på Länsförsäkringar Bostadsrättsförsäkring


11 Förråd källare/vind


Varje lägenhet har minst ett förråd, hänglås ingår normalt ej. I vinds- och källarförråd får brandfarliga vätskor inte förvaras. Se till att tömma förrådet och ta bort hänglåset när du flyttar. De övriga ytorna i källaren/vinden är inte avsedda för förvaring av personliga tillhörigheter.


OBS!  Vid OVK (obligatorisk ventilationskontroll) måste tekniker kunna komma in i vindsförråden som hör till lägenheterna 5, 11, 16, 22, 31, 34, 38, 39 och 45. Föreningen har lämnat hänglås till dessa medlemmar och förvarar dessutom en nyckel för åtkomst vid OVK. Dessa hänglås skall lämnas kvar vid flyttning.

Detsamma gäller för källarförråd som hör till lägenhet 29. Inkommande gasledning till fastigheten går in där och Göteborg Energi måste därför vid behov kunna komma in i förrådet. Vid flyttning skall även detta hänglås lämnas kvar.


12 Portkod


Portkoden är en intern angelägenhet för föreningens medlemmar och får inte lämnas ut till utomstående. Att ropa ut koden från fönster eller balkong till besökare är inte tillåtet.


13 Portlås


Anmäl ditt telefonnummer till fastighetsskötaren så kopplar han in din signalknapp till din telefon.


14 Sopor


I vårt soprum får endast de typer av sopor slängas för vilka det finns avsedda sopkärl. För närvarande finns behållare för metall, tidningar, kartong/wellpapp, plast, matavfall, lysrör, glödlampor och restavfall. Det är således förbjudet att slänga grovsopor, miljöfarligt avfall etc. i soprummet. Sortera dina sopor väl och lägg inget på golvet. En till två gånger om året brukar föreningen beställa en container för grovavfall. I denna container får dock inte miljöfarligt avfall och elektronik slängas. Om du är tveksam  till vad miljöfarligt avfall innebär, kontakta styrelsen. Tomglas lämnas lämpligen på någon av de två återvinningsstationer som finns i närheten (Carlandersplatsen och Utlandagatan/Olofshöjdsgatan).


15 Störande ljud


Undvik att störa dina grannar, särskilt mellan kl. 22.00 och 07.00. Om du ska ha en fest kan det vara bra att meddela dina grannar i förväg, så att de är förberedda. Respektera andra genom att inte smälla onödigt i dörrarna. Tvättar i egen tvättmaskin gör man under samma tider som tvättstugan är tillgänglig.


Om du håller på med arbeten i lägenheten som kan orsaka oljud t ex borrning, försök i möjligaste mån att göra detta under dagtid på vardagar (må - to 8 -19, fre 8 - 17, lö 10 -17).


Om du störs av en granne, säg då i första hand till grannen själv. Hjälper inte detta kan du dagtid ta kontakt med styrelsen. Vid allvarliga störningar kan du kontakta polisen.


Styrelsen kan utfärda skriftlig varning till en boende som vid upprepade tillfällen stör sina grannar. Detta kan leda till att en boende kan bli vräkt från sin bostadsrätt enligt bestämmelsen om störande ljud. Det kan t ex gälla ljud från radio, stereo och TV-apparater, oväsen i lägenheten och trappuppgång, onormalt musicerande mm.


Copyright © All Rights Reserved